Life is Short

מושב שלישי: הקול – כחומר בידי היוצר

יום  עיון זה, המוקדש זו השנה השישית לסרטים קצרים, מתמקד במקומו של הקול בחווית הצפייה.

מושב שני – הקול הנשי

יום  עיון זה, המוקדש זו השנה השישית לסרטים קצרים, מתמקד במקומו של הקול בחווית הצפייה.

מושב ראשון: הקול ככלי אידאולוגי או אתי.

יום  עיון זה, המוקדש זו השנה השישית לסרטים קצרים, מתמקד במקומו של הקול בחווית הצפייה.